Voda-Teplo.cz    vodovodní baterie, kotle, instalatérské a topenářské služby - Kontaktujte nás 604 995641 

Vítejte na stránkách

e-shopu Voda-Teplo.cz

 

!! INFO pro ZÁKAZNÍKY  !!

* * * * * * * * * * * * * *

Osobní odběr je možný

po telefonické dohodě.

 

Místo odběru - Praha 4 Chodov,

Praha 10 - Hostivař.

* * * * * * * * * * * * * * * * *


!!!ToPeNáŘsKá AkCe!!!

na dodávky a výměny kotlů

Buderus

Roční pravidelný servis

kotlů Buderus.

Kontaktujte nás

s Vaší poptávkou!

*********************

!  Novinky !

******************

Doprava prostřednictvím

České pošty:NOVINKY

arr3Instalatérské a topenářské službyPro naše zákazníky zajistíme odborné instalatérské a topenářské služby!   Instalatérská a... arr3PLYNOVÉ KOTLE - Montáže a ServisPři kompletní dodávce kotlů spojených s následnou montáží garantujeme výše uvedenou 10% slevu na...

------------------------------

e-shop

Voda-Teplo.cz

pro Vás zajistí kromě

dodávky zboží

i komplexní instalatérské

a topenářské služby

------------------------------


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 
Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.Voda-Teplo.cz, (dále jen „obchodní podmínky“), jehož provozovatelem je Jan Kripner, IČO: 18639852, se sídlem Vajdova 1030/3, 102 00, Praha – Hostivař (dále jen „dodavatel“), adresa provozovny V Průčelí 8, Praha 4, PSČ 149 00.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují práva a povinnosti mezi dodavatelem, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

II. Vymezení pojmů

§ Kupujícím je osoba, která s dodavatelem uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu www.Voda-Teplo.cz;

§ Kupující-spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s dodavatelem jako podnikatelem prostřednictvím internetových stránek www.Voda-Teplo.cz;

§ Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující-podnikatel“), je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby prostřednictvím internetových stránek www.Voda-Teplo.cz za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující-podnikatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem;

§ Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

§ Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel;

§ Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.Voda-Teplo.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i s platebními a dodacími podmínkami a reklamačním řádem.
  2. K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. Objednávku lze uskutečnit také následujícími způsoby: telefonicky, e-mailem, osobně.

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky www.Voda-Teplo.cz, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a následným přijetím objednávky dodavatelem. přijetí objednávky dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

4. Kupující má vždy možnost objednávku zkontrolovat před jejím odesláním a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

  1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně dodavatele či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

6. Dodavatel se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným a účinným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

7. Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, a to v těchto případech: (i) zboží se již nevyrábí, (ii) zboží se již nedodává nebo (iii) cena původního dodavatele zboží se změnila výrazným způsobem. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo bude vrácena kupujícímu jiným dohodnutým způsobem.

8. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svou povinnost převzít zboží a zaplatit kupní cenu.

9. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou kontaktní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit kupní cenu včetně případných nákladů na přepravu podle článku V. těchto obchodních podmínek.

  1. Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Dodavatel je povinen o této situaci kupujícího informovat. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo bude vrácena kupujícímu jiným dohodnutým způsobem.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy též v případech stanovených zákonem a za podmínek stanovených v reklamačním řádu.

2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno na e-mailovou adresu dodavatele nebo doporučenou zásilkou na adresu sídla dodavatele uvedenou v článku I. těchto obchodních podmínek ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží. Spotřebitel v odstoupení uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení kupní ceny.

3. Spotřebitel je povinen vrátit dodavateli zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a na vlastní náklady, a to nejpozději 10 dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy. Dodavatel nejpozději ve lhůtě 14ti dnů ode dne, kdy dodavateli došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než po obdržení vráceného zboží nebo poté, co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, vrátí spotřebiteli zpět platbu (kupní cenu zboží bez nákladů na přepravu) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Platbu je možné po domluvě vrátit též v hotovosti v provozovně dodavatele, jejíž adresa je uvedena v článku I. těchto obchodních podmínek (dále jen „provozovna“). Náklady spojené s přepravou vraceného zboží hradí spotřebitel.

4. V případě, že spotřebitel dodavateli nevrátí nebo nemůže vrátit zboží (zboží již bylo např. zničeno nebo spotřebováno), musí dodavateli poskytnout peněžitou náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení. Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Dodavatel je oprávněn započíst svůj nárok z titulu náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení na vracenou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V. Cena zboží a náklady na přepravu zboží a jejich úhrada

1. Zboží je prodáváno za ceny uvedené v nabídce na internetových stránkách dodavatele, platné v době uskutečnění objednávky .

2. Kupující  bude vždy informován o celkové ceně objednávky včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků před odesláním objednávky. Cena objednávky bude potvrzena v přijetí objednávky ze strany dodavatele.

3. K ceně za zboží bude připočítána částka za balné (expediční poplatek) a přepravu zboží na místo určené kupujícím (dále jen „náklady na přepravu zboží“). Tuto částku se kupující přijetím těchto obchodních podmínek zavazuje zaplatit. To neplatí pro případ osobního vyzvednutí zboží v provozovně dodavatele.

4. Náklady na dopravu zboží vč. balného činí:

§ při dodání zboží prostřednictvím České pošty – balík do ruky (při platbě na účet předem) od 120,- Kč a dále dle váhové kategorie viz.doprava a platby

§ při dodání zboží prostřednictvím České pošty – dobírka (platba při převzetí zboží) od 160,- Kč včetně doběrečného a dále dle váhové kategorie viz.doprava a platby

§ při dodání zboží prostřednictvím jiného přepravce (platba při převzetí zboží) od 180,- Kč vč.doběrečného a dále dle váhové kategorie viz. doprava a platby

§ při odběru zboží v provozovně dodavatele – platba v hotovosti při převzetí zboží – náklady na přepravu nejsou účtovány

5. Kupní cenu za dodané zboží a náklady na přepravu zboží budou podle volby kupujícího a způsobu přepravy zboží zaplaceny takto:

§ předem bezhotovostním převodem na účet dodavatele č.0067959339/0800

§ hotovostní platbou při předání zboží (přepravci nebo v provozovně dodavatele)

VI. Dodací lhůta

Objednané zboží bude kupujícímu dodáno dle dodacích podmínek dostupnosti zboží. Bude expedováno následující den po oznámení o připravenosti zboží k expedici.Při platbě bezhotovostním převodem předem do 3 pracovních dnů od připsání fakturované částky na účet dodavatele.

VII. Převzetí dodávky zboží kupujícím

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Zboží bude kupujícímu předáno s kopií dodacího listu. V případě vadného plnění provede přepravce záznam o zjištěných vadách do předávacího protokolu, který bez zbytečného odkladu odešle dodavateli. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží splňuje všechny výše uvedené podmínky a náležitosti.

VIII. Výhrada vlastnictví

Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy na něj nepřejde dříve, než okamžikem uhrazení kupní ceny vč. nákladů na přepravu v plné výši.

IX. Práva z vad zboží a reklamace (reklamační řád)

Tento reklamační řád upravuje v souladu občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele práva a povinnosti dodavatele a kupujícího v případech uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Práva z vad

1. Při realizaci prodeje mezi dodavatelem a kupujícím-podnikatelem v rámci jejich podnikatelské činnosti je stanovena lhůta k vytknutí vad v ustanovení § 1921 a § 2112 občanského zákoníku. Práva z vad uplatní kupující-podnikatel u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co zboží prohlédl, nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je nutné vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co kupující-podnikatel vadu při prohlídce výrobku mohl zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem počíná běžet záruční doba v délce 24 měsíců. Při odstraňování vad zboží se do záruční doby nezapočítává doba od podání reklamace do doby odstranění vady. Vadu je kupující-spotřebitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží a dostatečné péči zjistit.

3. Záruka se nevztahuje na následující případy:

§ vady vzniklé nesprávným užíváním zboží nebo jiným vnějším zásahem neslučitelným s povahou věci;

§ zboží bylo poškozeno přírodními živly;

§ opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Uplatnění práv z vad

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

§ na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

§ na odstranění vady opravou zboží;

§ na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

§ odstoupit od kupní smlouvy.

2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

§ požadovat odstranění vady zboží dodáním náhradního zboží nebo jeho výměnu, nebo

§ požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o zjištěných vadách. Kupující může oznámit vady jednou z následujících možností:

§ na e-mailovou adresu dodavatele;

§ poštou na adresu sídla dodavatele

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží, pokud je to možné, v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s podrobným popisem vady, s číslem objednávky a kopií dodacího listu na adresu sídla dodavatele.

4. Kupující sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

 

5.Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li ujednáno jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.Reklamační protokol bude zaslán kupujícímu e-mailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží).

7.V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je zboží kupujícímu s písemným odůvodněním tohoto zamítnutí vráceno na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn. Zároveň kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 

 

X. Ochrana osobních údajů

1. Informace o kupujících, kteří jsou fyzickou osobou (dále jen „kupující FO“), jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující FO uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů v databázi dodavatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující FO má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího FO odstranit z databáze dodavatele. Osobní údaje kupujících FO jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících FO dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících FO předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou dodavatelem archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze dodavateli.

II. Závěrečné ustanovení

1. Pro uzavření kupní smlouvy jsou rozhodné (platné) obchodní podmínky dodavatele ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Na smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím-podnikatelem se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

4. Dodavatel a kupující se zavazují řešit případné vzájemné spory týkající se smluvního vztahu nejdříve dohodou a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Nedojde-li k vyřešení těchto sporů vzájemnou dohodou do 30 dnů, je každá ze smluvních stran oprávněna se domáhat řešení sporu místně příslušného soudu.

5. Tyto obchodní podmínky vč. reklamačního řádu nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Změny obchodních podmínek, vč. reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

 

  1. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

  2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li ujednáno jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

  3. Reklamační protokol bude zaslán kupujícímu e-mailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží).

  4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je zboží kupujícímu s písemným odůvodněním tohoto zamítnutí vráceno na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn. Zároveň kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.